Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden ‘De Kali’ Lisse

Versie: 22 augustus 2021

Stichting Scouting Lisser Kaninefaten gevestigd te Lisse heeft deze huurvoorwaarden opgesteld, om duidelijkheid te verschaffen bij het incidenteel huren van de Kali.

Het gaat hierbij over de accommodatie met toebehoren gelegen aan de Loosterweg Zuid 4 te Lisse, dan wel de zodanige gedeelten van die accommodatie met toebehoren als aangegeven. Bij het betalen van de termijnen, wordt ingestemd met deze huurvoorwaarden.

Artikel 1: Huurprijs

De huurprijs dient (in termijnen) voldaan te worden zoals aangegeven is op de factuur.

Artikel 2: Waarborgsom

De waarborgsom is opgenomen op de factuur. Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen een maand na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op de rekening van waaruit de waarborgsom betaald is.

Artikel 3: Huurperiode

De huurperiode staat vermeld op de factuur.

Artikel 4: Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder worden overgedragen. Voor het einde van de huurperiode dienen de gebruikte binnenruimtes te worden geveegd en gedweild. Laat ook het buitenterrein incl de kampvuurkuil netjes achter.

De huurder is verplicht aan het einde van de huurperiode de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris.

Voorwerpen welke volgens de bij het contract gevoegde inventarislijst bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind van de huurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) herstellen.

Artikel 5: Annuleringsclausule

Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd zoals genoemd als eerste termijn in de factuur. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden, Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd.

Artikel 6: Beperking gebruik gehuurde

Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan Scouting Doeleinden. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.

Artikel 7: Rechten verhuurder

Zowel de eigenaar van het terrein (Zuid Hollands Landschap) als de verhuurder (Scouting Lisser Kaninefaten) is bevoegd te allen tijde de verhuurde accommodatie te betreden. Tevens kan het niet verhuurde gedeelte van het gebouw en/of terrein door de verhuurder gebruikt worden, mits de huurder hiervan geen noemenswaardige hinder of overlast ondervindt.

Artikel 8: Vrijwaring voor schade

De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 9: Toestemming om te stoken

Het aanleggen van kampvuren is uitsluitend toegestaan in de bak van de kampvuurkuil tot een hoogte van 50 cm gemeten vanaf de onderkant van de bak. Hierbij dient in de kampvuurkuil altijd een blusdeken, emmer met water en blusser aanwezig te zijn (is aanwezig in het clubhuis). Er mag alleen stookhout verbrand worden.

Indien er een algeheel stookverbod geldt, dient hier uiteraard aan gehouden te worden. Dit is het geval als op www.natuurbrandrisico.nl voor regio Hollands Midden de Fase 2 is aangegeven. 

Artikel 10: Gebruik van gas, water, elektriciteit, telefoon en internet

In vermelde huurprijs is inbegrepen de vergoeding voor het gebruik van water, elektriciteit en gas. Voor zover de verhuurder door bovenmatig gebruik – meer dan 30% dan het gemiddeld gebruik gedurende de huurperiode – door de huurder extra wordt aangeslagen, is de huurder, onverminderd haar overige verplichtingen, gehouden het extra gebruik te vergoeden.

De telefoon mag niet gebruikt worden om te bellen (112 uitgezonderd). Bij achteraf geconstateerd gebruik van de telefoon anders dan 112 bellen, wordt dit alsnog in rekening gebracht.

Het internet d.m.v. wifi is toegankelijk.

Voor het warm water wordt er gebruik gemaakt van een zonneboiler, wat wil zeggen dat deze een beperkte hoeveelheid warm water per periode geeft.

Artikel 11: Afval

De huurder mag per gehuurde dag één vuilniszak van 60 liter met restafval per dag achterlaten. Al het andere afval dient door de huurder zelf op correcte wijze afgevoerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door papier, glas en plastic mee te nemen naar het dorp bij het boodschappen doen. In het dorp zijn een aantal punten waar geen bewonerspas nodig is. Bekijk alle afvalpunten op de Afvalkalender Meerlanden.

Artikel 12: Verzekering

De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Artikel 13: Aanwezige verbruiksgoederen

De in het gehuurde aanwezige voorraden mogen NIET door de huurder worden verbruikt. De huurder dient zelf te zorgen voor verbruiksgoederen, inclusief zaken als toiletpapier, afwasmiddel, afvalzakken, spelmateriaal, knutselspullen, etc. Uitzondering hierop is schoonmaakmiddel voor de (eind)schoonmaak (die mogelijk specifiek zijn).

Verder is er aanwezig:

  • 4 houten tafels en 4 houten banken en 20 stoelen
  • koelkast met vriezer
  • Pionierhout

Artikel 14: Kampregels

We verwachten dat de huurder met zorg omgaat met het gehuurde. Om duidelijkheid te verschaffen hebben we de volgende kampregels opgesteld:

  • Maximum aantal personen overdag is 100, voor overnachting 45 personen.
  • Geen harde muziek, absolute stilte 22.30 uur tot 7.00 uur.
  • Parkeren kan alleen op het parkeerterrein, niet op eigen terrein. Ingang naar het weiland moet vrij blijven (zoals ter plaatse aangegeven).
  • Maximaal 2 dagen mogen er tenten of objecten met een grondzeil op het grasveld geplaatst worden i.v.m. behoud van het grasveld.

Artikel 15: Ontbinding

Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen of andere passende maatregelen te treffen, te bepalen door de verhuurder.

Dit geldt ook bij valse voorwendselen.

Restitutie van de in artikel 2 genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restant huursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van surseance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Indien de verhuurder door overmacht zijn verplichtingen niet na kan komen, dan zal de huurder z.s.m. op de hoogte worden gebracht en zal de overeenkomst vervallen. Met overmacht wordt bedoeld brandschade, waterschade, een gevallen boom op het clubhuis, etc.